Sancions disciplinàries

Les sancions disciplinàries que pugui realitzar l’empresari entren dins de les facultats de direcció i control que posseeix per corregir la conducta culpable del treballador.

Les sancions solen trobar la seva descripció, detall i classificació en el Conveni Col·lectiu que sigui d’aplicació a l’empresa.

Malgrat totes les faltes que pugui incórrer el treballador i de la potestat sancionadora que té l’empresari, sancionar al treballador no és gens fàcil. Freqüentment, els jutjats socials donen la raó als treballadors davant d’una sanció imposada al treballador desproporcionada, mal qualificada o, directament, prescrita.

La mateixa carta de sanció disciplinària té uns requisits formals que cal seguir.

Els primer que, al nostre entendre, caldria analitzar és si aquesta conducta ha prescrit o no. Les faltes lleus i greus tenen un període de prescripció molt breu, de manera que, si deixéssim passar el temps, podríem trobar-nos amb una falta ja prescrita.

Els segon és si en la pròpia carta de sanció consta la data d’efectes de la sanció. Un detall molt important perquè la carta de sanció sigui vàlida.

Un cop superats aquests dos requisits, entrem en l’anàlisi de fons de la carta de sanció.

Els fets que han motivat la sanció han d’estar detallats i explicar de manera completa que va succeir, no és suficient una breu referència o una al·lusió parcial o resumida.

En la qualificació de la sanció per part de l’empresa, aquesta haurà de tenir en compte el següent:

  1. Les circumstàncies personals del treballador.
  2. El seu nivell cultural
  3. Transcendència del dany que ha comès el treballador.
  4. Grau de reiteració o reincidència.

Tots aquests criteris serviran per qualificar la sanció i que aquesta sigui proporcional i adequada.

Finalment esmentar que l’empresari ha de sancionar i / o amonestar conductes iguals o similars que s’hagin produït amb anterioritat. Si això no fos així, es podria entendre que hi ha una certa tolerància empresarial per aquestes conductes. L’exemple més clar el trobem en les faltes d’assistència.

A Laboristo ens posem a la seva disposició per ajudar-lo en tot el relatiu a les faltes i sancions laborals.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.