Reclamació de salaris

Càlcul i diferències salarials

La reclamació de salaris o reclamació de quantitat és una de les modalitats processals més habituals de l’ordenament jurídic-laboral. Aquesta reclamació s’efectua, normalment, pel treballador contra l’empresari perquè el primer entén que el segon li deu tot o part del salari.

L’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors estableix que la liquidació i el pagament del salari s’han de fer puntualment i documentalment en la data i lloc convinguts o d’acord amb els usos i costums. El període de temps a què es refereix l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d’un mes.

En cas de manca de pagament, el treballador pot demanar a l’empresa en reclamació dels salaris meritats, és a dir, els mesos ja treballats sense rebre el salari corresponent.

És important destacar que aquesta acció prescriu a l’any a comptar des del dia en què l’acció va poder exercitar-se, en aquest cas des del moment en què els salaris van haver de percebre o des que es van abonar en menor quantia.

Aquest termini és de prescripció, diferent al termini d’acomiadament que és de caducitat, el que significa que s’interromp per qualsevol requeriment fefaent de pagament a l’empresari que acrediti aquesta reclamació. Recomanem, per evitar problemes a l’hora d’acreditar la reclamació, l’enviament d’un burofax amb justificant de recepció i certificat de contingut.

És important esmentar que l’impagament i el retard reiterat en el pagament del salari és una infracció molt greu establerta a l’article 8.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

La quantia d’aquesta sanció molt greu pot oscil·lar entre 6.251 euros en el grau mínim a 187.515 euros en el seu grau màxim.

Així mateix, l’article 50. 1 b) de l’Estatut dels Treballadors atorga al treballador la facultat d’extingir el seu contracte per falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari pactat. El treballador tindrà dret a les indemnitzacions assenyalades per a l’acomiadament improcedent.

A Laboristo recomanem l’assessorament d’un expert Laboral que protegeixi els seus interessos.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.