Reclamació de categoria o grup professional

El sistema de classificació professional es troba regulat en els diferents convenis col·lectius que són d’aplicació a les empreses o activitats econòmiques. Dins d’aquest sistema de classificació professional ens trobem amb els grups professionals

Aquesta classificació professional té la seva importància, ja que determina en quin grup o categoria professional es troba enquadrat el treballador. Dit enquadrament té efectes, principalment, en la remuneració total que el treballador percebrà i en les seves funcions.

La pauta per determinar la categoria o grup professional que correspon s’hauria de fer per criteris purament objectius com la titulació que el treballador posseeix i les funcions i responsabilitats reals que efectivament realitza a l’empresa.

Lamentablement en moltes ocasions, això no és així. És en el moment de la contractació quan es determina aquest grup professional que sol mantenir inamovible durant tota la relació laboral, tot i que el treballador obtingui alguna titulació i / o, el que és més important, realitzi funcions de superior grup professional i major responsabilitat.

L’article 137 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social estableix un procediment de reclamació de categoria o grup professional en defensa dels interessos dels treballadors.

La reclamació de categoria o grup professional conté els següents requisits:

La demanda que iniciï aquest procés serà acompanyada d’informe emès pel comitè d’empresa o, si escau, pels delegats de personal sobre les funcions superiors al·legades i la correspondència de les mateixes dins el sistema de classificació aplicable.

En la resolució per la qual s’admeti la demanda, es demanarà un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, remetent a l’aquesta Inspecció còpia de la demanda i documents que l’acompanyin. L’informe versarà sobre els fets invocats, en relació amb el sistema de classificació aplicable, i altres circumstàncies concurrents relatives a l’activitat de l’actor, i s’ha d’emetre en el termini de quinze dies.

Així mateix, a l’acció de reclamació de la categoria o grup professional serà acumulable la reclamació de les diferències salarials corresponents.

A Laboristo animem a qualsevol treballador a consultar amb un advocat expert en Dret Laboral que us podrà assessorar en cas de reclamació de categoria o grup professional.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.