Modificacions substancials de les condicions de treball

Les variacions durant el transcurs de la relació laboral són bastants freqüents però no totes exigeixen el procediment establert per a les modificacions substancials de les condicions de treball. La modificació ha de ser substancial, és a dir, d’entitat suficient, ha d’afectar d’una manera considerable a les condicions de treball.

L’article 41 de l’Estatut dels treballadors estableix les matèries que poden ser susceptibles de modificació substancial de les condicions de treball, aquestes són:

  1. jornada de treball
  2. Horari i distribució del temps de treball
  3. Règim de treball a torns
  4. Sistema de remuneració i quantia salarial
  5. Sistema de treball i rendiment
  6. Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39.

A més d’establir les matèries afectes de modificació substancial, la llei exigeix ​​un plus de raonabilitat, és a dir, que es podran adoptar aquestes modificacions sempre que hi hagi provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Així mateix, la decisió de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter individual ha de ser notificada per l’empresari al treballador afectat i als seus representants legals amb una antelació mínim de 15 dies a la data de la seva efectivitat.

Aquí, com en altres supòsits en el nostre ordenament jurídic laboral, haurem d’estudiar cas per cas i veure, si aquesta mesura de canvi de condicions és substancial o no ho és. Per a això, haurem d’acudir a les diferents sentències del ordre social que orienten i interpreten sobre que mesura o canvi es considera substancial.

Si la modificació de condicions de treball no fos substancial entraria dins el ius variandi empresarial, entès com una capacitat i control en la direcció de l’empresa i, per tant, no seria necessari, acudir al procediment previst en l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors.

A Laboristo recomanem acudir a un expert laboral que us assessori davant d’una modificació substancial de les condicions de treball.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.