Mobilitat geogràfica

La mobilitat geogràfica es troba regulada a l’Estatut dels Treballadors i, concretament, a l’article 40.

L’article 40 ET es refereix als canvis de lloc de treball que impliquin canvis de residència per al treballador

El difícil d’aquesta qüestió serà delimitar que supòsits són els que exigeixen canvi de residència. Qüestió que en principi depèn de la distància del lloc de treball al lloc de domicili, però que influeixen altres variables com pot ser mitjans de locomoció i facilitats de desplaçament.

Dins de la mobilitat geogràfica podem diferenciar: trasllats i desplaçaments. Tots dos exigeixen canvi de residència respecte del domicili habitual, però els primers són de caràcter definitiu o llarga durada i els segons impliquen tan sols un canvi temporal.

És important ressaltar que l’article 40 ET es refereix a la mobilitat geogràfica decidida unilateralment per l’empresari, per la qual cosa no s’aplica als canvis de lloc de treball pactats entre el treballador i l’empresari.

Requisits per a l’aplicació de mobilitat geogràfica

Així mateix, perquè la mobilitat geogràfica sigui vàlida en la seva aplicació es requereix, com en la modificació substancial de les condicions de treball, provar l’existència de “raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció”

La decisió de trasllat haurà de ser notificada per l’empresari al treballador, així com als seus representants legals, amb una antelació mínima de trenta dies a la data de la seva efectivitat.

Notificada la decisió de trasllat, el treballador té dret a optar entre el trasllat, percebent una compensació per despeses, o l’extinció del seu contracte, i percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els
períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de dotze mensualitats.

Sense perjudici de l’executivitat del trasllat en el termini d’incorporació esmentat, el treballador que, no havent optat per l’extinció del seu contracte, es mostri disconforme amb la decisió empresarial la pot impugnar davant la jurisdicció social.

A Laboristo ens posem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte o pregunta en relació a la mobilitat geogràfica.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.