Acomiadament per causes objectives

Acomiadament per causes objectives és la decisió empresarial per la qual l’empresari extingeix unilateralment el contracte del treballador per unes causes que la llei denomina “objectives” i que faculten l’empresari a extingir el contracte de treball amb un menor cost indemnitzatori.

Aquesta decisió empresarial es troba prevista en els articles 52 i 53 de l’Estatut dels Treballadors.

Les causes de l’acomiadament objectiu són:

  1. Ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa.
  2. Falta d’adaptació a les modificacions tècniques necessàries
  3. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
  4. Per faltes d’assistència al treball, encara justificades, però intermitents.
  5. Insuficiència de dotació pressupostària.

La diferència fonamental amb l’acomiadament disciplinari és que la decisió empresarial no ve motivada per una conducta del treballador greu i culpable sinó per unes circumstàncies objectives que poden venir tant del treballador com de l’empresari.

Realitzar aquest acomiadament o defensar-se del mateix no és tasca fàcil. És requisit ineludible explicar i justificar els motius d’extinció objectiva en la carta d’acomiadament, així com provar aquests motius en un posterior judici.

A més d’això, és obligatori realitzar un càlcul de la indemnització sense errors. Cal computar correctament l’antiguitat i el salari amb els plusos o bonus que percebi el treballador. Depenent del treballador i de les seves circumstàncies, no és senzill determinar la indemnització exacta.

La conseqüència de fer l’acomiadament objectiu amb errors o sense justificació objectiva real, ja sigui per la forma o pel fons, és la qualificació pels nostres tribunals com acomiadament improcedent i l’abonament per part de l’empresari de la indemnització legal corresponent o, a criteri de l’empresari, la readmissió.

Per totes aquestes raons, a Laboristo aconsellem que compten amb un professional expert en acomiadament per causes objectives que defensi els vostres interessos.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.