Acomiadament col·lectiu o ERO

L’acomiadament col·lectiu o ERO és l’extinció de contractes de treball per decisió de l’empresari per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan, en un període de 90 dies, l’extinció afecti almenys a:

a) 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors.
b) El 10% del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre 100 i 300 treballadors.
c) 30 treballadors les empreses que ocupin 300 treballadors o més.

S’entén també com acomiadament col·lectiu o ERO l’extinció dels contractes de treball que afectin la totalitat de la plantilla de l’empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc, quan aquell es produeixi com a conseqüència de la cessació total de seva activitat empresarial fundada en les mateixes causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Sempre que com a empresa ens trobem amb la causa objectiva, nombre de treballadors i els llindars que determina la llei, haurem d’iniciar el procediment d’extinció col·lectiva o ERO que regula l’apartat 2 de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, així com el que estableix el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre.

El procediment, de manera molt resumida, segueix de la següent manera:

  1. Iniciació del procediment, amb la comunicació escrita d’obertura del període de consultes als representants dels treballadors i còpia de la mateixa a l’autoritat laboral. En aquesta comunicació s’ha d’acompanyar memòria explicativa de les causes de l’acomiadament col·lectiu.
  2. Desenvolupament del període de consultes. Es fixarà un calendari de reunions i existeix per ambdues parts el deure de negociar de bona fe.
  3. Finalització del procediment. Pot ser amb acord o sense acord. Es procedirà a la notificació dels acomiadaments individualment, expressant per escrit la seva causa i amb la posada a disposició de la indemnització de 20 dies per any de servei, prorratejant per mesos els períodes inferiors a l’any, i amb un màxim de 12 mensualitats.
  4. Paper de l’autoritat laboral. És obligatori comunicar al Servei públic d’Ocupació Estatal la comunicació escrita i aquest, de manera obligatòria, sol·licitarà informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre les causes al·legades per l’empresa.

El procediment d’extinció col·lectiva o ERO és un dels més complexos en tota la pràctica laboral a causa del nombre de parts implicades, la dificultat de la matèria i les exigències formals que exigeix ​​el propi procediment. El risc de procedir de manera errònia en aquest procediment és molt alt i les conseqüències que d’això es deriven són molt perjudicials per a l’empresa

A Laboristo aconsellem a les empreses l’assessorament preventiu i durant tot el procediment d’extinció col·lectiva d’un expert laboral per tal de garantir l’èxit d’aquest procediment.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.