Tramitació de renovació de residència i treball per compte d’altri

La tramitació de renovació de residència i treball per compte d’altri s’ha de sol·licitar durant els 60 dies naturals previs a la data d’expiració del seu permís

La renovació de les autoritzacions de residència es troba regulada a l’article 71 del Reglament d’Estrangeria.

Juntament amb la sol·licitud de renovació haurà d’acreditar documentalment que es reuneixen les condicions per a la seva concessió segons els supòsits següents:

  • Quan s’acrediti la continuïtat en la relació laboral que va donar lloc a la concessió del permís.
  • El treballador acrediti que treballa en l’activitat per a la qual es va concedir l’autorització durant un mínim de 6 mesos per any.

Es renovarà l’autorització del treballador que hagi tingut un període d’activitat de, almenys, 3 mesos per any, sempre que acrediti que:

  • La relació laboral que va donar lloc a l’autorització es va interrompre per causes alienes a la seva voluntat.
  • Que ha buscat activament ocupació.
  • Que en el moment de la sol·licitud de la renovació tingui un contracte de treball en vigor.

També s’ha de renovar, quan el treballador acrediti que s’ha estat treballant i en l’alta a la Seguretat Social durant 9 mesos en un període de 12 o de 18 en un període de 24, sempre que la seva última relació laboral s’haguera interromput per causes alienes a la seva voluntat i hagi buscat activament ocupació.

També procedirà la renovació quan el cònjuge complís amb els requisits econòmics per reagrupar en treballar. També s’aplica si aquest requisit és complert per la persona amb la qual l’estranger mantingui una relació d’anàloga efectivitat a la conjugal.

Així mateix també es renovarà l’autorització quan el treballador es trobi en alguna de les situacions següents:

  • Quan el treballador estigui rebent una prestació contributiva per desocupació, pel temps de durada de la prestació.
  • Quan l’estranger sigui beneficiari d’una prestació econòmica assistencial destinada a la seva inserció social o laboral.

L’article 71.3 del Reglament d’Estrangeria regula l’obligació de presentar, a més de la documentació de la sol·licitud, un informe emès per les autoritats autonòmiques competents que acrediti l’escolarització dels menors a càrrec seu en edat d’escolarització obligatòria.

També s’ha de valorar l’esforç integració de l’estranger acreditat mitjançant informe positiu de la comunitat autònoma del seu lloc de residència. Principalment referit a la participació de l’estranger en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, així com les llengües oficials del lloc de residència.

A Laboristo, considerem essencial que compteu amb un advocat expert en estrangeria per la vostra renovació de l’autorització de residència i treball.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.