Reagrupació familiar

La reagrupació familiar la trobem regulada en els articles 16 a 19 de la Llei d’Estrangeria.

El fonamental d’aquesta normativa té a veure amb els que són els familiars reagrupables, els requisits que necessitem per reagrupar i el procediment per dur a terme aquesta reagrupació.

Aquesta facultat neix del dret a la vida en família i a la intimitat familiar que tenen els estrangers residents. A conseqüència d’això, els estrangers residents a Espanya tenen dret a reagrupar amb ells a uns determinats familiars, que veurem a continuació.

Abans d’enumerar qui són els familiars reagrupables, és important destacar que el cònjuge que hagués adquirit la residència a Espanya per causa familiar i els seus familiars amb ell agrupats conservaran la residència encara que es trenqui el vincle matrimonial que va donar lloc a l’adquisició d’aquesta residència.

A grans trets, els familiars reagrupables són:

  • El cònjuge del resident. No es podrà reagrupar més d’un cònjuge.
  • Els fills del resident i del cònjuge, els adoptats també, sempre que siguin menors de 18 anys o persones amb discapacitat.
  • Els menors de 18 anys i els més grans que no siguin capaços de proveir les seves pròpies necessitats.
  • Els ascendents de primer grau de reagrupant i del seu cònjuge quan estiguin al seu càrrec, siguin majors de 65 anys i hi hagi raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya

Els estrangers que hagin adquirit la residència gràcies a una prèvia sol·licitud podran exercir, al seu torn, el dret de reagrupació dels seus propis familiars, si ja compten amb una autorització de residència i treball, obtinguda independentment de l’autorització del reagrupant.

La persona que mantingui amb l’estranger resident una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal s’equipara al cònjuge a tots els efectes.

En línies generals, els estrangers podrà exercir la reagrupació familiar quan hagin obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial.

La persona que reagrupa haurà de provar que disposa d’habitatge adequat i de mitjans econòmics suficients per cobrir les seves necessitats i les de la seva família.

L’estranger que exerceixi aquesta reagrupació haurà de sol·licitar una autorització de residència per reagrupament familiar a favor dels membres de la seva família que vulgui reagrupar.

A Laboristo ens posem a la seva disposició per ajudar-los amb aquesta o altres sol·licituds referents a estrangeria.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.