Tramitació d’incapacitats

Per a la tramitació d’incapacitats en primer lloc cal definir que entenem per incapacitat en la seva doble vessant temporal i permanent i que tipologies d’incapacitat existeixen.

La Incapacitat temporal (IT) és l’estat de necessitat en què es troba la persona treballadora que li impedeix temporalment prestar els seus serveis, comportant una pèrdua d’ingressos econòmics i la necessitat de rebre assistència sanitària per recobrar la salut.

D’altra banda, la incapacitat permanent (IP) és la situació del treballador / a que després d’haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

  • Al seu torn, hi ha diferents graus d’incapacitat permanent:
  • IP parcial per a la professió habitual
  • IP total per a la professió habitual
  • IP absoluta per a tot treball
  • Gran invalidesa

Serà competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) avaluar, qualificar i revisar la incapacitat i reconèixer el dret a les prestacions econòmiques contributives de la Seguretat Social per IP, en els seus diferents graus.

A més, l’INSS verifica l’existència de lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, no invalidants, causades per accident de treball o malaltia professional, i reconeix el dret a les indemnitzacions corresponents.

El procediment per avaluar la incapacitat amb la finalitat que es reconeguin prestacions econòmiques per IP i les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, no invalidants, s’iniciarà:

  • D’ofici, per iniciativa d’entitat gestora, Inspecció de Treball i Seguretat Social o del Servei de Salut competent.
  • A instància del treballador
  • A instància de les mútues o empreses col·laboradores.

Si a resultes del procediment seguit davant el INSS, aquest denegués el dret a les prestacions econòmiques contributives per incapacitat, la persona treballadora té dret a interposar reclamació prèvia davant l’INSS.

En el cas que ens deneguin la IP en reclamació prèvia, caldrà interposar la corresponent demanda davant els Jutjats del Social.

A Laboristo comptem amb un equip multidisciplinari d’advocats en col·laboració amb un gabinet mèdic que s’encarregaran de realitzar els tràmits necessaris per solicitar l’incapacitat.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.