Procediments judicials en matèria de seguretat social

Podem distingir 4 principals categories de procediments judicials en matèria de Seguretat Social (SS) davant els Jutjats del Social.

En primer lloc totes les reclamacions relatives a les prestacions de la SS. L’interessat pot impugnar els actes administratius de la SS en matèria de gestió de prestacions, incloses les de desocupació i cessament per activitat dels treballadors autònoms.

Aquestes reclamacions comprenen el reconeixement de prestacions, modificació, formes de pagament, reintegrament, la suspensió, extinció, etc .. al costat d’aquest tipus de demandes s’han d’entendre inclosos també els procediments sobre la devolució de prestacions indegudes i el reintegrament de prestacions de directa responsabilitat l’empresari.

En segon lloc, l’interessat pot impugnar els actes de les administracions dictats en l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de SS.

Com a tercera categoria hi ha la reclamació per l’interessat relativa a millores de SS (assegurances, plans de pensions)

Finalment, el treballador pot exercir la reclamació davant l’empresari pels diferents danys originats en l’àmbit del treball, és a dir, de la prestació de serveis que el treballador realitza en favor de l’empresari.

Un dels procediments amb més transcendència i rellevància econòmica per al treballador i l’empresa són els relatius a la responsabilitat empresarial per faltes de mesures de seguretat (recàrrec de prestacions) derivades d’accident de treball o malalties professionals. En aquests procediments es discuteix la responsabilitat de l’empresari en l’accident de treball o malaltia professional del treballador.

Com a últim apunt, destacar el que reflecteix la normativa en la quantia del recàrrec, quantia que oscil·larà entre un 30 i un 50% d’augment de les prestacions percebudes pel treballador. L’import el determina l’INSS, en via administrativa, o els Jutjats dels Social, si hi ha demanda judicial. El responsable del pagament serà l’empresari infractor.

A Laboristo us recomanem que compteu amb l’ajuda d’un expert laboral davant qualsevol procediment en matèria de la SS, especialment davant d’una reclamació per manca de mesures de seguretat (recàrrec de prestacions) per la complexitat i les conseqüències que d’això es puguin derivar, tant per al treballador com per a l’empresa

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.