Impugnació d’altes mèdiques

El procediment especial d’impugnació d’altes mèdiques es troba regulat en l’art. 140 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS). És una modalitat processal aparentment senzilla, establerta com a procés urgent, de tramitació preferent que finalitza amb una sentència ferma, sense possibilitat de recurs de suplicació.

Aquest procediment està dirigit a exercir un control judicial de l’alta mèdica del treballador / a.

La dificultat d’aquest procés es troba en la fase prèvia a la via judicial.

El primer que cal distingir és la durada de la baixa mèdica.

  • Menor de 365 dies
  • Superior a 365 dies

La diferent durada de la baixa mèdica comportarà procediments d’impugnació diferents.

Esquemàticament, les passes per a la impugnació de l’alta mèdica quan la baixa mèdica és inferior a 365 dies serien:

  1. Resolució per la qual s’acorda l’alta mèdica del treballador.
  2. Impugnació de l’alta mèdica davant l’INSS per part del treballador.
  3. INSS i mútua coneixeran l’expedient i procedirà una resolució pel director de l’INSS.
  4. Si segons l’INSS procedeix l’alta mèdica, el treballador ha de presentar reclamació prèvia a la via judicial davant INSS.
  5. Si hi ha hagut silenci per part de l’INSS o resolució denegatòria d’impugnació de l’alta mèdica. El treballador ha de presentar demanda al Jutjat del Social.

El procediment seguit per a la impugnació de l’alta mèdica quan la baixa mèdica és superior a 365 dies és complex i els terminis d’impugnació en alguns moments són fins i tot més breus.

EL procediment establert en l’article 140 de la LRJS es refereix únicament a les altes mèdiques, en concret, les altes per millora o per curació, sense incloure, per exemple, les altes per incompareixença a reconeixements mèdics. Tampoc són objecte d’aquesta modalitat la reclamació de danys i perjudicis per falta d’assistència sanitària com a conseqüència d’un alta.

A Laboristo li aconsellem buscar assessorament d’un expert laboral en la matèria que pugui oferir-li ajuda davant l’alta mèdica que vol impugnar.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.