Denúncies davant la inspecció de treball i de la Seguretat Social

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) és la responsable de comprovar i sancionar aquells incompliments comesos tant per l’empresari com la resta de subjectes que puguin ser responsables, en alguns casos també pot ser responsable el treballador.

És el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (LISOS) qui recull la normativa, les infraccions i sancions de l’ordre social.

La LISOS estableix que les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Al seu torn, les infraccions comeses es classifiquen per matèria, principalment, en Infraccions Laborals i Infraccions en matèria de Seguretat Social.

La LISOS estableix una regla general de prescripció de les infraccions en l’ordre social de 3 anys. No obstant això, en matèria de Seguretat Social les infraccions prescriuran a les 4 anys. Tot aquests terminis comptats sempre des de la data de la infracció.

Les sancions administratives de l’ordre social s’estableixen en virtut del que preveu la LISOS en atenció a si la infracció és lleu, greu o molt greu.

Com a criteri general i sense entrar en detall, la multa greu pot anar des dels 626 euros en grau mínim fins als 6.250 euros en grau màxim. La multa molt greu pot suposar des dels 6.251 euros fins als 187.515 euros.

Sens dubte, el perjudici econòmic de cometre una infracció greu o molt greu i ser sancionat per això és alt. A més de la quantia de les sancions que ja de per si són molt elevades, el risc es multiplica en tenir en compte la capacitat que tenen els inspectors de Treball d’actuar en les empreses.

En resum, les facultats dels inspectors de Treball són:

  • Entrar lliurement en qualsevol moment i sense previ avís en tot centre de treball i romandre en el mateix.
  • Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció pels treballadors, els seus representants i pels perits que considerin necessari.
  • Procedir a practicar qualsevol diligència d’investigació que consideri necessari per comprovar que les disposicions legals s’apliquen correctament.
  • Adoptar mesures cautelars per impedir la destrucció, desaparició o alteració de la prova i documentació.

A Laboristo aconsellem, tant si ets empresa com a treballador, l’assessorament d’un expert Laboral en la relació amb la ITSS.

A les empreses els instem que realitzin Auditories Laborals de comprovació de les seves obligacions en l’ordre social per tal de conèixer el nivell de compliment de les seves obligacions i poder corregir les deficiències que es trobin i, d’aquesta manera, evitar posteriors sancions per a l’empresa.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.