Accidents de treball i malalties professionals

En primer lloc, caldria situar que entenem per accident de treball (AT). La definició la trobem en l’article 156.1 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) que diu: “tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d’altri”.

Per lesió s’ha d’entendre no només les físiques sinó també les psíquiques i psicosomàtiques. Així mateix ha d’haver una connexió entre el treball i la lesió. L’article 156.3 de la LGSS estableix una presumpció d’AT quan aquest succeeix en el temps i lloc de treball.

Menció especial mereix l’accident in itinere que regula l’article 156.2 a) de la LGSS que diu que és AT “els que pateixi el treballador en anar o en tornar del lloc de treball”.

També trobem la consideració d’AT al referit accident “en missió” que és el que realitza el treballador per al compliment d’un objectiu encarregat per l’empresa.

La malaltia professional (MP) s’estableix en l’article 157 de la LGSS que diu: “S’entendrà per MP la contreta a conseqüència del treball per compte d’altri, en les activitats que s’especifiquin en el quadre vigent de malalties professionals.

La major diferència entre AT i MP es troba en el fet que la primera és sobtada i prové d’un agent extern i la segona és més lenta i progressiva.

En un AT o MP les prestacions de la seguretat social tindran un recàrrec entre un 30 i 50% quan la lesió succeeixi per responsabilitat de l’empresari. Aquesta responsabilitat es concreta quan en el moment de l’AT o durant l’MP hi hagués un manteniment defectuós o falta de mitjans de protecció en equips de treball o instal·lacions, centres o llocs de treball o quan no s’hagin observat mesures de seguretat i salut en el treball , o d’adequació personal a cada treball.

La responsabilitat del pagament d’aquestes prestacions recau en l’empresa infractora.

Així mateix, l’empresa podria estar subjecta a la imposició d’una sanció administrativa com a conseqüència d’un incompliment tipificat a la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS).

A Laboristo ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a afrontar la difícil situació davant d’un AT o MP.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.